GA TERUG NAAR DE WINKEL
Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond
dit alles in het kader van de Coördinatie groep Zelfregulerings overleg (CZ) van de SER Sociaal- Economische Raad
Deze voorwaarden treden in werking op de door consumentenbond genoemde datum
Algemene Voorwaarden voor alle Nederlandse webwinkels
In deze algemene voorwaarden staan een aantal basisregels voor ons als webwinkel en ook voor u als consument.
zo proberen wij duidelijkheid te creeren en zo voorkomen we misverstanden, eindeloze discussies of gemopper
Goedgekeurd door 2x Thuiswinkel Keurmerken + HTTPS:// beveiliging certificaat
KLIK op het logo of op het certificaat
KLIK inzage goedkeuring thuiswinkel bij SER Sociaal Economische Raad
Vanaf Juni 2014 zijn al onze product verpakking en/of dozen voorzien van een aankoop verzegeling
Algemene Voorwaarden voor Nederlandse Thuiswinkel Keurmerken
uitsluitend van toepassing bij aankopen in onze webshops door consumenten / partikulieren
 
wie zijn wij
 Cederstraat219 2404VJ Alphen aan den Rijn Zuid-Holland Nederland
Telefoonnummer: 071-7110253 
Telefoon : woensdag en donderdag 09.00 - 09.30 uur
Email adres: help{at}seniorentelefoonwinkel
KvK-nummer: 28107607
BTW-identificatienummer: NL11699012B01
Bankrekeningnummer (IBAN): NL16KNAB0256685673
Inhoudsopgave ..................................................................... 1
Artikel 1 Definities .................................................................................................................................... 2
Artikel 2 Onze identiteit ............................................................................................................................ 2
Artikel 3 Toepasselijkheid ......................................................................................................................... 2
Artikel 4 Informatie ................................................................................................................................... 3
Artikel 5 Bevestiging en beveiliging .......................................................................................................... 3
Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten .............................................................................. 4
Artikel 7 Herroepingsrecht bij leveringvan diensten en digitale inhoud die niet opnmateriële
drager is geleverd ..................................................................................................................................... 4
Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht ........................................................................................................ 4
Artikel 9 Ontbinding door herroeping ........................................................................................................ 5
Artikel 10 De prijs ...................................................................................................................................... 6
Artikel 11 Conformiteit en garantie ............................................................................................................ 6
Artikel 12 Levering en uitvoering ............................................................................................................... 6
Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur ....................................................................... 7
Artikel 14 Betaling ...................................................................................................................................... 7
Artikel 15 Klachtenregeling ........................................................................................................................ 8
Artikel 16 Geschillen ................................................................................................................................... 8
Artikel 17 Nakomingsgarantie ....................................................................................... 9
Artikel 18 Intellectueel eigendom ............................................................................................................... 9
Artikel 19 Persoonsgegevens ...................................................................................................................... 9
Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter ..................................................................................... 9
Artikel 21 Links .......................................................................................................................................... 10
Artikel 22 Uw gegevens ............................................................................................................................. 10
Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen ...................................................................................... 10
Artikel 24 Wijzigingen Algemene Voorwaarden ......................................................................................... 10


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:
1.
Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in dit geval de webwinkel waar u de aankoop heeft gedaan.
2.
U: dit bent u; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.
3.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) 
voor de verkoop van een product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, 
bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen.
4.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; 
bijvoorbeeld telefoon of internet.
5.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
6.
Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7.
Dag: kalenderdag.
8.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.
9.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u is gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde
reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.
10.
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden


Artikel 3 Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons.
2.
Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
is aangegeven waar en hoe u de algemene voorwaarden bij ons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis toe.
3.
Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaande lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- 
deze algemene voorwaarden elektronisch aan u beschikbaar stellen. 
Dit doen wij dan op een manier waarop u deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u deze
algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze zo snel mogelijk gratis elektronisch toe
4.
Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. 
Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is


Artikel 4 Informatie
1.
Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen, 
bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhoud
die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
1.
de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleveringskosten;
2.
de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
3.
of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;
4.
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
5.
de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
6.
de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
7.
de manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen op de hoogte raakt, net als de wijze waarop u
 deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
8.
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
9.
de gedragscodes waar wij ons aan moeten houden en de manier waarop u deze gedragscodes elektronisch kan bekijken;
10.
de manier waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; en
11.
de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie.
2.
Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgende informatie. Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat u deze makkelijk kan opslaan op een
duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick):
a.
ons bezoekadres, waar u een klacht kunt indienen;
b.
of u een herroepingsrecht heeft en, als u een herroepingsrecht heeft, de manier waarop u hiervan gebruik kan maken;
c.
informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d.
de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft gekregen;
e.
de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f.
als u een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
3.
Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering.


Artikel 5 Bevestiging en beveiliging
1.
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 9).
2.
Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.
3.
Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. 
Wij mogen bijvoorbeeld bekijken of u geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. 
Wanneer wij goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.


Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen.
1.
De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a.
als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneer
wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben get informeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen;
c.
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft
ontvangen.
2.
Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen).
3.
Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Dat betekent dat u het product alleen uitpakt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden.
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverde toebehoren 
en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug. 
Wij informeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
4.
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u hoogstens de kosten van terugzending.
5.
Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld.
Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. 
Wij betalen u terug op het tijdstip dat als eerste valt.


Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
1.
Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen. 
De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de overeenkomst aangaat. Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden.
2.
Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
3.
Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.


Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Soms heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten vermelden. Het gaat om:
1.
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed 
hebben en welke schommelingen zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2.
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling verstaan wij een verkoopmethode waarbij wij producten, diensten, en/of digitale inhoud aan u aanbieden, 
terwijl u persoonlijk aanwezig bent of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, 
en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, diensten en/of digitale inhoud te kopen;
3.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
4
a.
de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en
b.
u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben
uitgevoerd;
4.
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat en anders is dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5.
Pakketreizen zoals bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
6.
Overeenkomsten over vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat;
7.
Volgens uw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, 
of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8.
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10.
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11.
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, 
en waarvan de werkelijkewaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
12.
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken;
13.
Losse kranten en tijdschriften met uitzondering van abonnementen hierop;
14.
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a.
de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
b.
u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht hiermee verliest.


Artikel 9 Ontbinding door herroeping
1.
U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling nog niet heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, 
artikel 7 voor diensten en/of digitale inhoud en artikel 8
voor mogelijke uitzonderingen).
2.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan door middel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
3.
Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging. 
4.
Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.
5.
U moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft
niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuur termijn in elk geval in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.
U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
8.
U betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product. Als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen, of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor
terugsturen niet te betalen.
9.
Als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint tijdens de bedenktijd, 
bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de dienst dat wij hebben uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige uitvoering van de dienst.
10.
U draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
5
a.
wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, of;
b.
u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
11.
U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, als:.
a.
u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; .
b.
u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of .
c.
wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen..
12.
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. .
13.
Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. .
14.
Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 De prijs
1.
Wij mogen de prijs van de aangeboden dienst of het product tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhogen, behalve als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.
In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, 
met variabele prijzen aanbieden. Wij vermelden dan bij het aanbod deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
3.
Wij mogen de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.
Wij mogen de prijs vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als wij dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bedongen hebben en:
a.
de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.
u de overeenkomst op kan zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. Alle prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 11 Conformiteit en garantie
1.
Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke 
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
Wij staan ook in voor ander dan normaal gebruik, als u dit met ons hebt afgesproken.
2.
Wij, een fabrikant of een importeur kunnen u een garantie regeling aanbieden. Deze regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u 
heeft bij een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 12 Levering en uitvoering
1.
Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.
Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft.
3.
Wij voeren geaccepteerde bestellingen met spoed uit, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand na het
6
plaatsen van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.
In geval van ontbinding op grond van het vorige lid betalen wij het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terug.
5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
anders is afgesproken.


Artikel 13 Duur transacties: opzegging, verlenging en duur
Opzegging:
1.
U kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn
van maximaal één maand.
2.
U kunt een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen 
zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
3.
U kunt de overeenkomsten uit lid 1 en 2 van dit artikel:
-
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
-
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als u de overeenkomst bent aangegaan;
-
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als wij voor onszelf hebben aangegeven.
Verlenging:
4.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.
5.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd en die gaat over duurtransacties van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor
een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als u deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd 
als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden wanneer het gaat om een overeenkomst voor het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, die minder dan eenmaal per
maand worden bezorgd.
7.
Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8.
Als een overeenkomst langer dan een jaar duurt, mag u na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
verzetten tegen het opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur.


Artikel 14 Betaling
1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u de verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagen vanaf de dag na het ingaan van de bedenktijd. 
In het geval dat verschillende producten uit één bestelling op verschillende momenten worden bezorgd, begint de betaaltermijn na bezorging van het laatste product. 
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, moet u betalen binnen 14 dagen nadat u onze bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Als u geen bedenktijd heeft, 
dan moet binnen u 14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst betalen.
8
voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wanneer het geschil hoofdzakelijk over de methode van verkoop of dienstverlening op afstand gaat,
is bij voorkeur de Geschillencommissie bevoegd. Voor alle overige geschillen zijn de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissies bevoegd.


Artikel 17 Nakomings garantie
1.
 Keurmerk staat garant dat wij de bindend adviezen van Geschillencommissie nakomen, 
tenzij wij het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorleggen. 
Het bindend advies herleeft (gedeeltelijk) als de rechter de vordering tot vernietiging (gedeeltelijk) afwijst. 
Het bindend advies moet gaan over een geschil dat voortvloeit uit een transactie die is gesloten in de periode dat wij lid zijn van het Keurmerk.
2.
 Keurmerk staat niet garant wanneer, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, 
ontvangst ingevuld en ondertekend vragen formulier en eventuele depot storting), van één van de volgende situaties sprake is:
-
aan ons surseance van betaling is verleend, of;
-
wij failliet zijn verklaard, of;
-
onze bedrijfs activiteiten feitelijk zijn beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan 
Keurmerk aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd;
-
wanneer wij als natuurlijk persoon onder een schuldsaneringsregeling vallen.
3.
Voor toepassing van deze garantie is vereist dat u een schriftelijk beroep hierop doet bij Keurmerk en dat u uw vordering op ons overdraagt aan Keurmerk.
4.
De garantstelling door Keurmerk is maximaal € 10.000,- per bindend advies.
5.
Voor het bedrag boven de € 10.000,- heeft Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat wij het bindend advies nakomen. Deze inspanningsverplichting houdt in dat:
-
u wordt aangeboden uw vordering voor het bedrag boven de €10.000,- eveneens aan Keurmerk over te dragen, waarna Keurmerk op eigen naam en kosten de betaling daarvan
in rechte zal vragen ter voldoening aan u; of
-
u wordt aangeboden dat  Keurmerk op uw naam en op kosten van  de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure voert. 
 Keurmerk mag de keuze maken voor een van deze opties.


Artikel 18 Intellectueel eigendom
Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, 
mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.


Artikel 19 Persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving in acht. Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 21 Links
Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. 
Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.


Artikel 22 Uw gegevens
U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, 
die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. 
Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.


Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u niet benadelen. 
Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat u
deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 24 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1.
Alleen in overleg met de Consumentenbond kan  Keurmerk deze algemene voorwaarden wijzigen.
2.
Wijzigingen in deze algemene voorwaarden gaan pas in werking nadat deze op gepaste wijze zijn gepubliceerd. Bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod gaan de voor u
meest gunstige bepalingen voor 
 
om gemopper en discussie te voorkomen
hieronder staan links naar informatie
HET DOOR U TERUG GEZONDEN PRODUCT MOET DOOR DE VERKOPER
WEER ALS NIEUW PRODUCT VERKOOPBAAR ZIJN AAN EEN ANDERE KLANT
u kunt zelf voorkomen dat er waardevermindering wordt toegepast want wij vragen alleen om uw medewerking
want u zou het zelf toch ook niet leuk vinden om een open gescheurde of stinkende doos te ontvangen
Retourneren van alle producten die vallen onder de W.W.M.
dan is er voor consument koper en ten alle tijde verplichting tot het overleggen een kopie van uw geldig legitimatie.
U zend zelf het product naar ons terug u betaal het Postnl tarief 6,95 - 13,95
Onze koerier komt product bij u afhalen dit kost u 15,95
KLIK HIER Consumentenbond over de waardevermindering
KLIK HIER over Thuiswinkel keurmerk de kosten berekening voor het terug zenden
KLIK HIER consuwijzer het product niet in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
KLIK HIER waardevermindering conform het Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER waardevermindering conform het thuiswinkel keurmerk Wet Kopen op Afstand onder punt 2.2 A
KLIK HIER informatie voor consumenten bij de SER Sociaal Economische Raad
Om de papier fabriek aan het werk te houden hier het model formulier voor herroeping
Zo mag het niet Zo moet het wel
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
Thuiswinkelwaarborg voorwaarden
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
 zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden 
bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de 
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische 
weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en 
kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling 
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, 
diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument 
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht 
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, 
alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden 
heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, 
aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 
De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, 
een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, 
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, 
of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen 
zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, 
loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, 
verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is 
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer 
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping 
of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, 
of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. 
Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. 
De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, 
en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze 
kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt
 in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid 
aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer 
is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, 
of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, 
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, 
mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. 
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, 
hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, 
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft 
en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, 
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden 
aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, 
en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, 
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, 
of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, 
en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van 
de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
 behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden 
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, 
met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, 
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument 
op grond van de overeenkomst tegenover 
de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, 
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk 
verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering 
van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 
zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, 
tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen 
en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
 te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, 
te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, 
mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften 
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van 
maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd 
als de consument te allen tijde mag opzeggen 
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, 
maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) 
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na 
afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, 
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, 
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, 
of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, 
vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. 
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), 
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer 
de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn 
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en 
is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke 
incassokosten in rekening te brengen. 
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 
De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, 
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de 
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 
Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op 
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
om gemopper en discussies te voorkomen
hieronder staan links naar informatie om te lezen
HET DOOR U TERUG GEZONDEN PRODUCT MOET DOOR DE VERKOPER
WEER ALS NIEUW PRODUCT VERKOOPBAAR ZIJN AAN EEN ANDERE KLANT

wij vragen alleen om uw medewerking en u kunt zelf voorkomen dat er waardevermindering wordt toegepast
want u zou het zelf toch ook niet leuk vinden om een open gescheurde of stinkende doos te ontvangen
U zend zelf het product naar ons terug u betaal het Postnl tarief 6,95 - 13,95
Onze koerier komt product bij u afhalen dit kost u 15,95
KLIK HIER Consumentenbond over de waardevermindering
KLIK HIER over Thuiswinkel keurmerk de kosten berekening voor het terug zenden
KLIK HIER consuwijzer het product niet in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
KLIK HIER waardevermindering conform het Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER waardevermindering conform het thuiswinkel keurmerk Wet Kopen op Afstand onder punt 2.2 A
KLIK HIER informatie voor consumenten bij de SER Sociaal Economische Raad
KLIK HIER om de papier fabriek aan het werk te houden hier het model formulier voor herroeping
Zo mag het niet Zo moet het wel
 
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
IN JIP EN JANNEKE TAAL
    Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Consument koper zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer,
    heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende tenminste veertien (14) kalenderdagen.
    Deze termijn gaat in op de dag ontvangst van het product door of namens de consument koper.
2. Tijdens deze termijn zal de consument koper uiterst zorgvuldig omgaan met het product en ook met de verpakking waarin het product is geleverd.
    Consument koper mag het product alleen bekijken en zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of consument koper
   het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen
3. Consument koper kan alleen en daadwerkelijk gebruik maken van zijn bedenktijd, indien de betreffende goederen niet gebruikt zijn, compleet zijn en onbeschadigd zijn,
    in de originele of met de complete originele verpakking er bij en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Wanneer de consument koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de  ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Op het retourformulier
    controleren wij het serienummer, identificatienummer of steutelnummer van uw product.
    Op de datum dat consument koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument koper het product binnen veertien (14) kalenderdagen naar ondernemer retour te sturen.
    De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5. Bedenktijd is ook mogelijk indien de goederen niet meer compleet en/of beschadigd zijn, maar als dan zal consument koper aan ondernemer in redelijkheid en billijkheid
    voor de schade en/of het niet meer compleet zijn van het product, door consument koper een bedrag moeten worden vergoed c.q. in mindering gebracht op de restitutie.
6. Consument koper dient ondernemer na de bedenktijd en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst en binnen een redelijke termijn de gelegenheid te geven om als nog het juiste of een vervangend product te leveren.
6. Consument koper dient het product, indien in redelijkheid mogelijk is, terug te verpakken op de manier zoals consument koper het product van de
    ondernemer heeft ontvangen en
als consument heeft betaald dan wordt het product zijn eigendom,
    indien consument nog niet heeft betaald is en blijft het product eigendom van ondernemer
7. Als algemene richtlijn voor het begrip redelijkheid en billijkheid hanteren ondernemer, dat het product door de ondernemer weer als nieuw verkoopbaar moet zijn.
     Kosten in geval van bedenktijd
Indien de consument koper gebruik maakt van de bedenktijd, wat zijn dan de kosten voor retour zenden
- retour terug sturen door consument koper u betaal dan het POSTNL TARIEF 6,95 - 13,95 en de verzendkosten moet u zelf betalen.
- retour afhalen door onze koerier met verzekerd vervoer u betaal dan 15,95 en deze zijn voor rekening van consument koper.
Indien de consument koper een bedrag betaald heeft en pas nadat de terug zending van het product bij de ondernemer is ontvangen, zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, het aankoop bedrag terug betalen.
Indien het product niet meer als nieuw verkoopbaar is, dan wordt er een waardevermindering toegepast.
klik de Thuiswinkel keurmerk de kosten berekening voor het terug zenden
     Waardevermindering
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De verkoper mag uw beroep op de bedenktijd niet weigeren. Maar wanneer consument koper het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of consument koper het product wil behouden, dan is consument koper wel aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
Bijvoorbeeld: u koopt een fondueset en vervolgens gaat u deze testen of gebruiken om een groot en gezellig familie diner te organiseren
De consument koper is dan aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan
Vanaf januari 2015 mag de verkoper u na redelijkheid en billijkheid, kosten in rekening of in mindering brengen. Het is een vorm van fatsoen en in uw eigen belang, dat u het product volledig compleet en in nieuwstaat retour zend. Het product welke u terug stuurt naar de verkoper, moet door de verkoper weer als nieuw verkoopbaar zijn.
KLIK HIER Consuwijzer Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER consuwijzer mag u het product in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
KLIK HIER waardevermindering conform het Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER waardevermindering conform het thuiswinkel keurmerk Wet Kopen op Afstand onder punt 2.2 A
wetten en regels veranderen snel voor actuele informatie
klik op de onderstaande link voor inzage meest recente informatie over de Wet kopen op afstand
klik mag u het product in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
klik Consuwijzer Wet Kopen op Afstand
klik Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
klik Thuiswinkel keurmerk Wet Kopen op Afstand
 
PRIVACY BESCHERMING
welke gegevens willen wij van u weten
Inloggen hier doen wij niet aan mee
Voorletters niet verplicht maar het staat wel netjes op het bezorg etiket
Achternaam het jijen of jouwen doen wij niet en zonder een naam, dan is het bezorgen lastig
Adres + woonplaats onze bezorger is geen helderziende en zonder adres en postcode gegevens, dan komt uw bestelling nooit bij u aan
Telefoonnummer is niet verplicht maar wel handig als er echt iets helemaal mis gaat en wij snel moeten handelen
Betaal informatie Betalen dan maken wij gebruik van een beveiligde HTTPS betaalomgeving. Wanneer u met iDeal of overboeking betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om vervolgens uw betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen. Bankrekeningnummer hebben we ook nodig wanneer u centjes terug wil ontvangen.
Uw email adres U ontvang een BEVESTIGING van uw bestelling en een KASSABON met daarin de producten welke u heeft gekocht.
Email wordt ook gebruikt voor reacties van en naar de klantbeleving of voor antwoorden op al uw vragen.
Klantbeleving Uw email wordt ook gebruikt voor reacties van en naar onze klantbeleving en voor antwoorden op al uw vragen.
Nieuwsbrieven hier doen wij niet aan mee, ongevraagde of reklame email is de grootste ergernis bij consumenten
Aanbiedingen na uw aankoop dan hoort u helemaal nooit meer van ons, totdat u weer een nieuwe aankoop bij ons doet
Fraude+ ip Soms moeten we klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Bij fraude
en om te controleren of u bent wie u zegt dat u bent. In uitzonderlijke gevallen of ernstig verdachte situaties dan moeten we uw gegevens doorgeven aan overheidsdiensten. Daar houden wij niet van en ons dringend verzoek, hou het netjes.
Garantie afhandeling
gedurende 24 maanden en alleen voor de garantie afhandeling
dan bewaren wij de volgende gegevens over uw aankoop
Wij noteren altijd het serienummer van elk product!
Bij garantie aanvraag, dan controleren wij altijd deze gegevens
uw klantnummer 1876543
product serienummer ABCDX - 098765
merknaam FYSIC
Product type FX-5100
Aankoop datum 01 -01 - 2005
Wij willen uw gegevenms niet bewaren, wat moeten wij er mee?
De meeste gegevens worden na de bedenktijd en uiterlijk na 6 maanden weg gegooid in
 
KLIK HIER om deze pagina te bewaren